Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Bergh Special Products BV

(gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09114707)

 

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan Bergh Special Products BV, haar vestigingen of met haar

gelieerde werkmaatschappijen (hierna te noemen: ‘leverancier’) tot verkoop en levering door de leverancier

van zaken en op alle overeenkomsten met een leverancier ter zake, zijn deze voorwaarden van toepassing.

1.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van wederpartij, opdrachtgever of afnemer (hierna te noemen:

‘afnemer’) van leverancier wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Op van deze afwijkende bedingen kan door de afnemer slechts een beroep worden gedaan indien en voor

zover deze door leverancier schriftelijk zijn aanvaard.

De afnemer met wie eenmaal op de voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van

deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en leverancier.

 

2. Aanbiedingen en orders

2.1 Alle aanbiedingen en prijzen genoemd in prijslijsten van leveranciers zijn vrijblijvend.

2.2 Prijzen genoemd in de offerte van leverancier gelden tot het daarin genoemde tijdstip.

2.3 Bij orders dienen eventueel verlangde bijzondere kwaliteiten uitdrukkelijk te worden vermeld.

2.4 Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door afnemers gelden als onherroepelijk.

2.5 Leverancier is slechts gebonden, indien en zoals hij schriftelijk heeft aanvaard dan wel met de uitvoering is

begonnen. Een door leverancier gezonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding. Mondelinge

toezeggingen of afspraken door of met zijn personeel verbinden leverancier niet dan nadat en voor zover hij

deze schriftelijk heeft bevestigd.

2.6 In catalogi, brochures, afbeeldingen, schema’s, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke, opgenomen

gegevens en tekeningen zijn slechts verbinden voor leverancier indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is

overeengekomen.

2.7 Alle door leverancier verstrekte bescheiden, in het bijzonder tekening, plannen, werkomschrijvingen, blijven,

tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn eigendom en dienen op de eerste aanvraag aan leverancier

te worden geretourneerd, schriftelijke toestemming mogen worden gekopieerd of ter beschikking van derden

worden gesteld.

2.8 De door leverancier verstrekte monsterzendingen met waard blijven zijn eigendom. De afnemer dient op de

eerste aanvraag de monsterzending in goede staat aan leverancier te retourneren. Bij gebreke waarvan de

afnemer gehouden zal zijn de waarde daarvan aan leverancier te vergoeden.

 

3. Prijs

3.1 Door de leverancier opgegeven of met leverancier overeengekomen prijzen zijn netto, derhalve onder meer

exclusief BTW, en gelden slechts bij levering vanaf magazijn van onverpakte zaken. Zij zijn voorts exclusief de

kosten van emballage, inladen vervoer, lossen en verzekering, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door

leverancier.

3.2 Door de leverancier opgegeven of met leverancier overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs op

het moment van de aanbieding of aanvaarding van een opdracht door leverancier. Indien nadien de

inkoopprijs of een der andere verhoogd, heeft de leverancier het recht de verhoging aan de afnemer door te

berekenen. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze regel is zijn in het bijzonder van toepassing

op de wijziging van invoerrechten en andere rechten en belastingen die na de totstandkoming van de

overeenkomst van toepassing worden, en op de veranderingen in de wisselkoers van de Nederlandse

tegenover de buitenlandse valuta waarin leverancier de zaken heeft gekocht. Indien een dergelijke verhoging

binnen 3 (drie) maanden na het sluiten van de overeenkomst geschiedt, is de afnemer gerechtigd de

overeenkomst te ontbinden tegen betaling van een redelijke vergoeding van door leverancier in verband met

de overeenkomst gemaakt directe kosten.

3.3 Voor zaken, die leverancier op termijn of op afroep verkoopt en voor zaken, die leverancier bij ontvangst van

de opdracht niet of slechts ten dele in voorraad heeft en die hij voor zo spoedig mogelijke levering noteert,

behoudt leverancier het recht voor zonder nader bericht de ten tijde der levering geldende prijzen te

berekenen, ongeacht zijn voorafgaande kosten.

3.4 Leverancier levert zijn dienasten tegen een prijs die wordt bepaald door het gebruikelijke arbeidsloon.

Leverancier is gerechtigd loonsverhogingen die optreden na datum van opdrachtbevestiging en voor

voltooiing van de opdracht aan de afnemer door te berekenen.


4. Zekerheidsstelling

4.1 Elke door leverancier gesloten overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat, uit

door hem in te winnen informatie, maar zijn oordeel van voldoende kredietwaardigheid van afnemer blijkt.

4.2 De afnemer is te allen tijde verplicht (welke verplichting een integrerend deel uitmaakt van iedere

overeenkomst waarbij leverancier partij is), leverancier op eerste verzoek zekerheden te verschaffen voor de

nakoming van al zijn verplichtingen jegens hem, zowel tegenwoordige als toekomstige.

4.3 De verschaffing van vorenbedoelde zekerheden kan zowel voor, bij als na het sluiten van een overeenkomst

c.q. levering worden gevorderd. Indien de afnemer hiermede in de gebreke blijft, is de leverancier gerechtigd

deze zekerheden in het rechte op te vorderen en bovendien niet langer gehouden tot nakoming of verdere

nakoming van zijn verplichtingen jegens afnemer uit hoofde van lopende overeenkomsten zonder deswege tot

enige schadevergoeding verplicht te zijn en onverminderd het recht van leverancier op schadevergoeding.

 

5. Levering en levertijd

5.1 Levering van zaken binnen Nederland geschiedt af magazijn, tenzij vooraf ander schriftelijk overkomen. Indien

de term franco levering wordt gebruikt betekend dit niet anders dan dat het leverancier voor eigen rekening,

maar voor risico van afnemer, zorg draagt voor vervoer van de zaken, een en ander voor de plaats van

bestemming van de zaken naar het oordeel van leverancier bereikbaar is.

5.2 De door leverancier te leveren zaken gelden als geleverd zodra zij voor vervoer naar of ten behoeve van de

afnemer de fabriek of het magazijn zijn van leverancier, of bij levering of aanvoer door derden de fabriek of het

magazijn van derden hebben verlaten.

5.3 Indien de afnemer acceptatie van de zaken weigert, komen de retourvracht, de opslagkosten en andere

kosten voor rekening van de afnemer.

5.4 Bij levering vanaf magazijn is de afnemer gehouden tot afname op het moment waarop de te leveren zaken

voor verzending of vervoer gereed staan. Indien de afnemer niet tijdig afneemt gelden de zaken in afwijking

van het bepaalde bij artikel 5.2 als geleverd op het tijdstip dat afname door leverancier mocht worden

verlangd. Leverancier heeft jegens de afnemer recht op vergoeding van schade en kosten welke het gevolg

zijn van weigering of vertraging in afname.

5.5 Door leverancier overeengekomen levertijden zijn slechts streeftijden en gelden steeds bij benadering.

Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen om deze levertijden aan te houden.

5.6 De levertijd gaat in na tot stand komen van de overeenkomst, nadat leverancier beschikt over alle door de

afnemer te verstrekken voorwerpen, bescheiden en gegevens en nadat een eventueel overeengekomen

vooruitbetaling door leverancier is ontvangen of zekerheid voor betaling ten behoeve van leverancier is

gesteld.

5.7 De levertijd kan in elk geval door leverancier worden verlengd:

a. Als gevolg van door de afnemer na aanvang van de levertijd gewenste verandering in de te leveren

zaken;

b. Indien de afnemer te laat is met het doen van enige betaling, c.q. het stellen ban zekerheid;

c. Met de tijd gedurende welke er sprake is van overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden.

5.8 Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer niet het recht op enige schadevergoeding of op niet

nakoming door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende eigen verplichting. De afnemer is

gerechtigd de overeenkomst door middel van een door de afnemer na bovenbedoelde overschrijding

schriftelijk aangezegde redelijke termijn alsnog heeft geleverd.

5.9 Leverancier heeft recht om in gedeelten te leveren. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere

deellevering als een zelfstandige levering aangemerkt.

5.10 Indien zaken, welke voor zending gereed zijn door omstandigheden onafhankelijk van de wil van leverancier

niet onmiddellijk kunnen worden verzonden, is leverancier gerechtigd deze zaken voor rekening en risico’s van

de afnemer in het magazijn of elders op te slaan en tegen beschadiging en verlies te verzekeren. De afnemer

indien redelijkerwijs mogelijk van te voren door leverancier van dit voornemen in kennis gesteld


6. Risico en eigendomsovergang

6.1 Het risico voor door leverancier te leveren zaken is voor de afnemer vanaf het moment dat die zaken als

geleverd gelden, zoals bedoeld in artikel 5.2 en 5.4.

6.2 Inladen, verzenden of vervoer, lossen en verzekering van de te leveren zaken geschieden voor risico van de

afnemer, ook indien leverancier daar zelf zorg voor draagt.

6.3 Alle door leverancier geleverde zaken blijven eigendom van leverancier tot aan het moment van algehele

voldoening van al hetgeen leverancier in verband met de onderliggende overeenkomst van de afnemer heeft

te vorderen, schade, kosten en rente daaronder begrepen. Een retentierecht op zie zaken komt de afnemer

niet toe.

6.4 De afnemer is niet gerechtigd de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust door te verkopen dan wel met

enige beperkt zakelijk recht te bezwaren, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, waaronder

echter niet valt de levering van zaken, waarop een eigendomsvoorbehoud en/of een eventueel stil pandrecht

ten behoeve van leverancier rust, identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van de

overige zich bij de afnemer bevindende zaken af te zonderen.

6.5 De industriële en intellectuele eigendomsrechten op of in verband met de geleverde zaken blijven bij

leverancier of derderechthebbenden en gaan nimmer op de afnemer over.

 

7. Vervoer, vracht en emballage

7.1 Het vervoer van alle zaken geschiedt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, voor rekening en voor risico

van de afnemer.

7.2 Leverancier verzorgt de verzending en eventuele inklaring van zaken als lasthebber van de afnemer.

7.3 Voor zover de emballage niet in de koop is inbegrepen en door de leverancier in rekening is gebracht, wordt

deze tegen de gefactureerde waarde teruggekomen, mits franco en in goede staat aan het magazijn van

leverancier teruggeleverd. Indien bij aankomst blijkt, dat de ledige emballage in min of meer beschadigde

toestand verkeert, zal een vergoeding te dezer zaken door leveranciers afzonderlijks worden vastgesteld.

 

8. Betaling

8.1 Betaling van de algehele order of, bij levering in gedeelten, van de geleverde order dient, tenzij schriftelijk

anders is overeengekomen, binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, netto geschieden.

8.2 Leverancier is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of contante betaling van de te leveren zaken te

vorderen en/of anderszins zekerheidsstelling voor de betaling daarvan te verlangen. De afnemer is verplicht

daaraan te voldoen.

8.3 De afnemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

8.4 Indien de afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet overeenkomstig het voorgaande voldoet, wordt hij

geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle

overige vorderingen van leverancier op de afnemer onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die

vordering het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de afzender in

verzuim is, is hij aan leverancier een vertragingsrente verschuldigd van 1.5% per maand of gedeelte van een

maand waarop het verzuim voortduurt. Leverancier is alsdan tevens gerechtigd alle met de afnemer lopende

contracten zonder enige rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden en de

afnemer is verplicht tot vergoeding van daaruit voor leverancier ontstane kosten en schade, Bovendien vervalt

ieder door leverancier aan hem verleend krediet.

8.5 In het geval van verzuim van tijdige betaling, zoals genoemd in artikel 5.8 is de afnemer verplicht op eerste

aanvraag de nog in zijn bezit zijnde zaken ter beschikking van leverancier te stellen en is leverancier gerechtigd

deze zaken terug te nemen zonder enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling zonder enige rechtelijke

tussenkomst. Leverancier is alsdan gerechtigd deze zaken tot zich te nemen waar deze zich ook mochten

bevinden en de eigendommen, terreinen en panden van de afnemer zo nodig betreden, Een en ander laat

onverlet het recht van leverancier op schadevergoeding. Deze bevoegdheden komen leveranciers eveneens

toe in geval van staking van betaling, aanvraag tot surseance van betaling of faillissement of liquidatie van de

zaken van de afnemer.

8.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdend met de inning van enige vordering op de

afnemer, voortvloeiend uit of anderszins verband houdend met de overeenkomst komen voor rekening van de

afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van de hoofdsom vermeerderd met

rente en gemaakte voorschotten en verschuldigde belastingen te bedragen met een minimum van 45 Euro,

zonder dat leverancier is gehouden aan te tonen dat deze kosten door hem daadwerkelijk zijn gemaakt.

8.7 Indien leverancier het faillissement van de afnemer aanvraagt is deze de hoofdsom, rente en

buitengerechtelijke incassokosten evenals de kosten van de faillissementaanvraag verschuldigd.

8.8 Elke betaling wordt geacht te zijn betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de

betaling, al dan niet uitdrukkelijk, anders is vermeld.


 

9. Rechtsvorm

9.1 Indien een afnemer, die is geregistreerd onder een bepaald debiteurnummer, de rechtsvorm van zijn bedrijf

wijzigt of in deze rechtsvorm door andere omstandigheden, zoals overlijden, wijziging is gekomen, zijn zowel het

bedrijf onder de oude als onder de nieuwe rechtsvorm hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die een van

hen heeft of zou hebben jegens leverancier.

9.2 Iedereen afnemer is bij wijziging van rechtsvorm verplicht daarvan aan leverancier mededeling te doen.

 

10. Garantie

10.1 Overmacht bestaat indien uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt

verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van

leverancier, zoals staking en bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, in beslagneming, defect

aan machinerieën, gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, materialen, hulpstoffen en/of energie, vertraagde

of uitblijven van levering van toeleveranciers, transportstoring, ongevallen etc. Voorts wordt onder overmacht in

ieder geval verstaan: epidemieën, mobilisatie, natuurrampen en vorstverlet.

10.2 Indien leverancier door overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij, naast zijn recht de uitvoering

hiervan op te schorten voor de duur van de overmachtsituatie, te allen tijde gerechtigd de overeenkomst voor

het door overmacht getroffen gedeelte eenzijdig geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke

verklaring te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

11. Garantie

11.1 Gedurende een periode van 24 maanden na de levering garandeert leverancier de deugdelijkheid van de

door hem geleverde producten. Termijn en omvang van de garantie kan schriftelijk anders worden

overeengekomen.

11.2 Met betrekking tot producten, delen, of onderdelen daarvan die leverancier van derden heeft betrokken, strekt

de garantie zich uit tot de garantie die de betreffende fabrikant of leverancier voor zijn producten heeft

gegeven. Leverancier geeft de desgewenst aan de afnemer deze fabrieksgarantie ter inzage.

11.3 De aanspraak op garantie vervalt:

a. Indien de zaken zijn beschadigd of een defect vertonen, dat naar het oordeel van leverancier

veroorzaakt is door onjuist gebruik, onvoldoende onderhoud of onvoorzichtigheid;

b. Indien de zaken zijn beschadigd of een defect vertonen doordat zij anders zijn toegepast dan door de

leverancier is aangegeven in de tekening en voorschriften;

c. Indien geen onderhoud is verricht volgens de aanwijzingen van de fabrikant/leverancier;

d. Voor die delen, onderdelen en toebehoren van het product waaraan herstellingen en demontages

zijn verricht, in afwijking van de aanwijzingen of voorschriften van leverancier of van de

fabrikant/leverancier.

 

12. Reclames

12.1 De afnemer dient ter zake van uiterlijk waarneembare gebreken en/of geleverde hoeveelheden schriftelijk bij

aangetekende brief onder vermelding van leveringsdatum en leveringsbonnummer te reclameren binnen 8

(acht) dagen na verzenddatum, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens leverancier vervalt.

12.2 Reclames ter zake van bij levering niet uiterlijk waarneembare gebreken, die zich binnen de in artikel 11

genoemde garantietermijn manifesteren, dienen schriftelijk te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na het

optreden van deze gebreken, onder vermelding van leveringsdatum en leveringsbonnummer en met

behoorlijke motivering van het gebrek, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens leverancier vervalt.

12.3 Reclames Schorten de betalingsverplichting van de afnemer niet op.

12.4 Leverancier dient door de afnemer in de gelegenheid te worden gesteld de klachten te onderzoeken.

12.5 Retourzending van de zaken geschiedt voor rekening en risico van de afnemer, tenzij anders is

overeengekomen, Leverancier aanvaardt teruggezonden zaken alleen, wanneer er sprake is van een foutieve

levering door leverancier. Zaken kunnen alleen door de afnemer worden geretourneerd via de eigen

vervoersdienst van leverancier, na toestemming van leverancier, onder opgave van het pakbonnummer en/of

factuurnummer en in dat geval slechts wanneer deze zaken franco aan het adres van leverancier

onbeschadigd en in originele verpakking worden afgeleverd, behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk anders is

overeengekomen.

12.6 Bij een door de afnemer bewezen gegronde reclame kan leverancier te zijner keuze de onderdelen of artikelen

waarop de reclame betrekking heeft, vervangen of aan de afnemer de factuurwaarde crediteren, mits de

afnemer zijn betalingsplicht jegens leverancier is nagekomen. Elk ander recht van de afnemer op

schadevergoeding is uitgesloten.

12.7 Crediteren bij retourzending vindt plaats op basis van de aan afnemer in rekening gebrachte koopprijs met dien

verstande dat het te crediteren bedrag nooit meer zak bedragen dan de prijs, die leverancier de afnemer zou

berekenen op de dag waarop de teruggezonden zaken aan hem worden geleverd, terwijl op dit bedrag

behandelingskosten in mindering kunnen worden gebracht.

12.8 Speciaal bestelde goederen kunnen niet retour genomen worden.

 

 


13. Aansprakelijkheid

13.1 Leverancier is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van gebreken in de door hem geleverde

zaken, de door hem uitgevoerde reparaties of andere werkzaamheden, indien en voor zover die schade is

veroorzaakt door opzet van grove schuld zijnerzijds of opzet door zijn werknemers. Voor het overige is elke

aansprakelijkheid van leverancier voor gebreken in de te leveren zaken, dan wel voor schade van leverancier is

aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade steeds uitgesloten.

13.2 In alle gevallen waarin leverancier gehouden is tot betaling vans schadevergoeding zal; deze nooit hoger zijn

dan, te zijner keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken waardoor of in verband waarmee de

schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade is gedekt door een verzekering van leverancier, het bedrag dat

daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.

13.3 Alle verweermiddelen die leverancier aan de met de afnemer gesloten overeenkomst ter afwering van zijn

aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen door zijn werknemers jegens de afnemer worden ingeroepen, als ware

deze werknemers zelf partij bij de overeenkomst.

13.4 Iedere vordering tegen hem vervalt door het enkele verloop van een jaar na het ontstaan van de vordering.

 

14. Vrijwaring

14.1 Niet-nakoming van een of meerdere van de bepalingen in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

waaruit schade voor leverancier voortvloeit, verplicht de afnemer tot vergoeding van alle daardoor aan

leveranciers opkomende schade, waaronder begrepen schade door aantasting van zijn naam en reputatie. De

afnemer vrijwaart leverancier voor iedere aanspraak van derden voor schade aan personen en/of zaken, door

welke oorzaak ook ontstaan, in verband met door hem geleverde zaken en/of diensten.

14.2 Afnemer vrijwaart leverancier in de meest ruime zin voor alle schade die voor leverancier zou kunnen ontstaan

indien hij bij het uitvoeren van een opdracht inbreuk maakt op industriële eigendomsrechten van derden, welke

inbreuk het gevolg is door afnemer met betrekking tot die opdracht versterkte ontwerpen, specificatie en

andere aanwijzingen.

 

15. Handelsmerk

15.1 De fabrieks- of handelsmerken dan wel typen- of identificatienummers of tekens die op de door leverancier

geleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet worden verwijderd beschadigd of gewijzigd.

 

16. Ontbinding

16.1 Indien en zodra de afnemer één of meer van zijn verplichtingen niet, tijdig of niet behoorlijk nakomt in staat van

faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, zijn

bedrijf anderszins komt stil te liggen, beslag op een deel van diens activa wordt gelegd, of anderszins blijk geeft

insolvabel te zijn, is leverancier gerechtigd de overeenkomst, zonder ingebrekestelling, door middel van een

schriftelijke verklaring en met onmiddellijke ingang te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en interest

te vorderen.

 

17. Geschillen

17.1 Alle geschillen worden beslecht langs minnelijke weg of, in geval zulks niet mogelijk blijkt, ter keuze van

leverancier door de bevoegde rechter te Utrecht, door de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van

vestiging van de afnemer of door arbitrage, overeenkomstig het reglement van het Nederlandse Arbitrage

Instituut te Rotterdam.

 

18. Toepasselijk recht

18.1 Op de krachtens deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds

uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

19. Wijzingen

19.1 Leverancier behoudt zich het recht voor om deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden in zijn geheel

op bepaalde onderdelen of voor bepaalde zaken of afnemers te wijzigen.